ПУП – ПРЗ

Ситуация Границите на разработката са действащата в момента строителна граница на града-ул.„Цв.Кънчева” и ул.„Червена роза”,терена на Шуменския Университет,ул.„Университетска” и т.н.„Дълбок път”.

Програма Урегулиране на възстановени имоти; Създаване на улична мрежа;Отреждане на имотите за необходимите функции;
Осигуряване на съответното застрояване;Инфраструктура,необходима за обособените зони.

Обхват - 135,052 дка.

Реализация – 2009-2011 год.

Възложител и инвеститор: Община Шумен