Услуги

Архитим предлага следните услуги:
 • Консултации в областта на сделките с недвижими имоти,проектирането и строителството.
 • Провеждане на процедури по промяна на предназначението на земеделски земи, в земи за застрояване.
 • Предпроектни проучвания за обекти в инвестиционното строителство и устройственото планиране./ПУП-подробни устройствени планове/
 • Проектиране и координиране на проектните разработки във всичките им части:
  - архитектурна,
  - конструктивна,
  - електротехническа,
  - водоснабдяване и канализация,
  - отопление,
  - вентилация и климатизация,
  - енергийна ефективност,
  - пожарна безопасност,
  - вертикална планировка и пътища,
  - озеленяване.
 • Работни чертежи и планове - сгради, интериори, съоръжения.
 • Количествено-стойностни сметки.
 • Компютърни клипове и визуализации и др.

За качественото и навременно реализиране на проектите „Архитим” използва съвременен лицензиран софтуер и модерно офис оборудване.