ПУП – Индустриален парк

Ситуация - Теренът,отреден за индустриалния парк е разположен в североизточната част на землището на гр.Шумен.

Програма - За територията,според ОУП,се предвиждат 4 вида устройствени зони:
- Промишлено-производствена зона;
- Смесена,обслужващо-производствена зона;
- Предимно промишлена зона с обслужващи дейности;
- Смесена,складови и обслужващи дейности.
ПУП-ПРЗ за Индустриалния парк доразвива тези зони,като ги нормира с характер на застрояване и вкарва допълнително вторичен градски център със зона Смесена-централна.
Предвидените в проекта зони са:
• Предимно производствена зона/ПП/:
Плътност-50/80%;Интензивност-1-2,5;Озеленяване-20-40%;Н=15м.
• Предимно производствена зона/ПП1/с ограничение за хранително -вкусова промишленост:
Плътност-50/80%;Интензивност-1-2,5;Озеленяване-20-40%;Н=15м.
• Смесена,обслужв.-произв.зона/Соп/:
Плътност-50/80%;Интензивност-1-2,5;Озеленяване-20-40%;Н>15м.
• Смесена,централна зона/Ц/:
Плътност-50/80%;Интензивност-1-2,5;Озеленяване-20-40%;Н>15м.
• Транспортно-комуникац.зона/Тр/:
Плътност-80%макс;Интензивност-2,5;Озеленяване-20%мин;Н=15м.

Теренът на Индустриалния парк е обследван в ОВОС към ОУП.Не се предвиждат допускането на дейности,замърсители на околната среда./Черна и цветна металургия,асфалтови и строителни бази за насипни материали,химически производства и др./

Обхват - 2656 ха.

Реализация – 2009 год.

Възложител и инвеститор: „Индустриален парк Шумен”АД

„Ники-БТ”АД
Община Шумен