Параклис

П А Р А К Л И С
ПРОЕКТ – ДАРЕНИЕ за ДВУИ с.Лозево,Община Шумен

Ситуация - Обектът се намира в парка към дома за мъже с душевни недъзи в с.Лозево, община Шумен.

Програма – реконструкция на съществуваща амортизирана постройка и превръщането й в място за молитва и усамотение. Чрез прилагане на съвременни, модерни технологии и материали се реализира сграда за духовна дейност.
ПАРАКЛИСът е ДАРЕНИЕ на фирмите: „Архитим”ЕООД; „Литос”ООД; „Лумена”ЕООД и „Геодезич.проектиране”ООД

Застроена площ – 20 кв.м.

Разгъната застроена площ – 20 кв.м.

Реализация - 2011 год.

Възложител – Ж.Желев